Proizvodi / Prinudni usporivači brzine / Zvučne i vibro trake
Gumeni ležeći policajac
Platforme za usporenje vozila
Zvučne i vibro trake
Gumene kalote
Gumeni diskovi

VIBRACIONE TRAKE

Vibracione trake su tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja, kojima se pri prelasku vozila proizvode jače vibracije i zvučni efekti kojima se upozoravaju vozači da smanje brzinu kretanja, odnosno da usklade vožnju sa propisanim ograničenjem brzine.

Po pravilu vibracione trake se postavljaju preko kolovoza ispred škola, vrtića, železničkih prelaza, pešačkih prelaza, putnih naplatnih prolaza, ukrštanje i opasnih krivina gde su velike brzine kretanja i gde se želi  upozorenjem pomoću jačih vibracija i  zvučnih efekata, postići smanjenje brzine kretanja vozila na propisanu.

Vibracione trake se mogu raditi od kamene eruptivne granulacije ili horizontalnih traka izrađenih od drugih odabranih materijala (plastika ili guma), a izvode se preko cele širine kolovoza, širine 20-40 cm i visine 18-25 mm.

Vibracione trake se postavljaju u paru na međusobnoj udaljenosti 1,8 m (2,0 m), ukoliko je potrebno mogu da se ponove više puta (varijanta 1). Njihovo rastojanje  zavisi od brzine nailaska vozila i iznosi:

Vibracione trake mogu se izvoditi i kao take se preko cele širine kolovoza, širine 9-12 cm i visine 18-25 mm.

Vibracione trake mogu se postaviti i u setovima od 5, 6  i 7 traka (varijanta 2). Rastojanje između setova iznosi 15 ili 30 m, u zavisnosti dali se primenjuju u naselju ili van naselja. Unaselju u prvom setu rastojanje između traka je 45-60 cm, u drugom 30-45 cm i u trećem 25-35 cm. Van naselja u prvom setu rastojanje između traka je 60-80 cm, u drugom 45-60 cm i u trećem 30-40 cm.

 

Opravdanost primene, uticaj na saobraćajno okruženje, dužina zone, saobraćajno tehnički uslovi, matrijali za izradu, obeležavanje i drugi tehnički uslovi i parametri vezani za primenu i postavljanje vibracionih trake, definišu se projektno tehničkom dokumentacijom.

ŠUŠTEĆE TRAKE

Šušteće trake su tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja, kojima se jačim zvučnim efektom, manjim vibracijama i vizuelnim optičkim efektom upozoravaju vozači da smanje brzinu kretanja motornog vozila u zonama gde je to neophodno.

Šušteće trake se izvode hrapavljenjem kolovoznog zastora površinskim sredstvima, glodanjem ili nanošenjem odabranog materijala na površinu kolovoza.

Šušteće trake mogu da se postavljaju ispred škola, vrtića, prelaza puta preko pruge, ispred pešačkih prelaza, naplatnih rampi, raskrsnica i opasnih zavoja gde su velike brzine kretanja gde je potrebno lakim vibracijama i zvukom upozoriti vozača da smanji brzinu prema propisanom ograničenju. Postavljaju se u sekcijama sa više traka i sa različitim rastojanjima između traka.

Šušteće trake mogu da se realizuju kao:

·         zvučne trake i

·         optičke zvučne bele linije.

ZVUČNE TRAKE

Zvučne trake se izvode u paru na udaljenosti 1,8 m(2,0 m), preko saobraćajnih  traka, širine 15-40 cm i visine 5-12 mm na međusobnom razmaku koji zavisi od dolazne i zahtevane brzine (pr. 80 km/h- 30 km/h) (varijanta 1).

 

Šušteće-zvučne take mogu se izvoditi i u setovima od 6 traka. Širina jedne trake može biti od 12 do 15 cm, visine 5 -12 mm, a rastojanje između traka je 45 - 60 cm. Kao i u prethodnom slučaju setovi se postavljaju na međusobnom razmaku koji zavisi od dolazne i zahtevane brzine (pr. 80 km/h- 30 km/h) (varijanta 2).

Primena, uticaj na saobraćajno okruženje, dužina zone, saobraćajno tehnički uslovi za primenu, matrijali za izradu zvučnih traka, tehnički parametri, obeležavanje i drugi  uslovi vezani za primenu i postavljanje definišu se projektno-tehničkom dokumentacijom