Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Revizije i provere bezbednosti saobraćaja
 

Svake godine u Republici Srbiji smrtno strada oko 850 ljudi, dok oko 4.500 ljudi biva teže i oko 14.000 lakše povređeno u preko 59.000 saobraćajnih nezgoda (godišnji prosek za period 2002-2011). Zbog ovako velikog broja i posledica saobraćajnih nezgoda jasno je da se sistemu zaštite u saobraćaju u Republici Srbiji mora posvetiti posebna pažnja.

U domenu upravljanja bezbednošću saobraćaja važi dobro poznata premisa: „Bolje je sprečiti nego lečiti“. Preventivno delovanje u bezbednosti saobraćaja je osnova unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ideja preventivnog delovanja jeste da se deluje pre nego što nastanu saobraćajne nezgode i njihove posledice. Navedeno su razvijene zemlje počele da intenzivno primenjuju pre tridesetak godina i to za svaki od faktora vozač-vozilo-put-okolina.

U poslednjih dvadesetak godina posebna pažnja se posvećuje uticaju puta na bezbednost saobraćaja. Naime, dugo se verovalo da su standardi i smernice u projektovanju puteva dovoljne da obezbede visok nivo bezbednosti saobraćaja. Često su i podaci o saobraćajnim nezgodama davali iskrivljenu sliku o problemu (uticaj puta manji od 1 % i sl.).

Nakon više nezavisnih istraživanja je uočeno da je udeo puta u sadejstvu sa drugim faktorima drugi dominantan uzročnik saobraćajnih nezgoda (Slika ispod). 

Imajući navedeno u vidu, Evropska Unija je donela Direktivu EC 96/2008 koja obavezuje sve članice, kao i buduće članove, da na svojoj mreži najznačajnijih saobraćajnica moraju primenjivati određene procedure za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

U ovoj Direktivi RBS i PBS predstavljaju deo skupa mera bezbednosti saobraćaja, a koje uključuju:

 • Procenu uticaja puta na bezbednost saobraćaja (RIA),
 • Reviziju bezbednosti saobraćaja u fazama projektovanja puteva (RBS),
 • Rangiranje stepena bezbednosti i upravljanje mrežom puteva u eksploataciji uključujući i upravljanje deonicama visokog rizika (UCT),
 • Provera bezbednosti saobraćaja na postojećim putevima (PBS) i
 • Detaljne analize saobraćajnih nezgoda (IDS-in-depth studies).

Ove mere su integrisani deo šireg sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja na putevima kao što je i prikazano na Slici ispod.

Sa prethodne slike se može uočiti da Revizija bezbednosti saobraćaja – RBS (Road Safety Audit - RSA) i Provera bezbednosti saobraćaja – PBS  (Road Safety Inspection - RSI) predstavljju pro-aktivne procedure koje bi trebalo da budu uključene u proces projektovanja i eksploatacije puteva.

Najvažniji koraci u pravcu implementacije RBS i PBS u Republici Srbiji su:

 • Izgradnja kapaciteta za podršku procesu RSB i PBS, odnosno zakonskih, institucionalnih, materijalnih i ljudskih resursa uključujući znanja i stavove,
 • Izrada Priručnika za RSB i PBS.

Izradom Studije i Priručnika za RSB i PBS trebalo bi da se ostvare preduslovi za uspešnu primenu RBS i PBS, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja (član 156) i najboljom svetskom praksom i sistematski, dugoročno utiče na povećanje bezbednosti puteva, tj. smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.


IZVOD IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

Član 156

Upravljač javnog puta mora obezbediti da se za projekat javnog puta sačini projekat revizije bezbednosti saobraćaja. Revizija bezbednosti saobraćaja na putu predstavlja nezavisnu i sistematsku proveru projekata puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja, za sve faze projektovanja zaključno sa puštanjem u saobraćaj. Upravljač javnog puta mora obezbediti nezavisne projekte provere bezbednosti saobraćaja na putu i to: periodične provere u periodu od pet godina za sve deonice državnih puteva, ciljane provere za najugoženije deonice državnih puteva i periodične i ciljane provere za ostale puteve prema mogućnostima, odnosno potrebama.


PROCES IZRADE STUDIJE REVIZIJE I PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

 1. Formiranje informacione osnove

a. Uvodna razmatranja

a1. Problem istraživanja
a2. Predmet istraživanja
a3. Prostor i vreme istraživanja
a4. Cilj Studije
a5. Ograničenja
a6. Kompozicija Studije

 1. Detaljno sagledavanje i analiza stanja i tendencija RBS i PBS u svetu i okruženju republike Srbije                 

a. Analiza najvažnijih dokumenata za RBS i PBS
b. Analiza referentnih priručnika za RBS i PBS

 1. Detaljno sagledavanje i analiza pravnog ambijenta u Srbiji u vezi uvođenja RBS i PBS

a. Analiza odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o javnim putevima i drugih relevantnih propisa
b. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
c. Zakon o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05)
d. Sagledavanje mesta i uloge Sekretarijata za saobraćaj (Direkcije za puteve) u procesu uvođenja RBS i PBS u lokalnoj zajednici
e. Pregled dosadašnjih aktivnosti Sekretarijata za saobraćaj (Direkcije za puteve) na poslovima bezbednosti saobraćaja u Beogradu
f. Mesto i uloga drugih gradskih organa i institucija u procesu uvođenja RBS i PBS
g. Prikaz neophodnih resursa za realizaciju RBS i PBS
h. Predlozi za unapređenje pravnog ambijenta

 1. Analiza i ocena dosadašnjih aktivnosti u lokalnoj zajednici na uvođenju RBS i PBS

a. Analiza projekata u EU, Balkanu i Srbiji koji se odnose na RBS i PBS
b. Analiza prvih izveštaja o RBS i PBS u lokalnoj zajednici
c. Analiza mogućnosti unapređenja znanja i stavova o RBS i PBS u lokalnoj zajednici
d. Predlozi za unapređenje znanja i stavova o RBS i PBS

 1. Priprema priručnika za RBS i PBS sa kontrolnim listama
   
 2. Priručnik za RBS i PBS sa kontrolnim listama
   
 3. Predlog daljih aktivnosti na uvođenju i unapređenju RBS i PBS u lokalnoj zajednici

a. Predlog aktivnosti lokalne zajednice i Sekretarijata za saobraćaj (Direkcije za puteve)
b. Predlozi u vezi obuke i licenciranja revizora i proverivača bezbednosti saobraćaja
c. Predlog sadržaja kurseva za obuku kadrova za vršenje RBS i PBS
d. Procena efekata uvođenja RBS i PBS