Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Katastar saobraćajne signalizacije
 

Pojam „katastar“ star je gotovo koliko i sama ljudska civilizacija. Iako se termin katastar  koristi kao opšte usvojeni termin za službeno evidentiranje i registrovanje raznih  nepokretnosti, a ne samo zemljišta u širem smislu te reči može se formulisati sledeća  definicija: Katastar je tehnička, ekonomska i statistička dokumentacija prirodnih i veštačkih objekata na zemljišnoj površini, ispod i iznad nje.

U praksi, mogu se formirati razne vrste specijalnih katastara, i to:

 • katastar zemljišta (nepokretnosti)
 • katastar vodova i podzemnih objekata
 • katastar zgrada
 • katastar reka
 • katastar šuma
 • katastar puteva
 • katastar saobraćajne signalizacije i sl.

Prva dva sa ovog spiska su u nadležnosti državnog organa – Republičkog geodetskog zavoda dok ostali spadaju u nadležnost specijalnih institucija.

U zakonodavstu Republike Srbije ne postoji zakon ni pravilnik koji se u nekom svom delu bavi saobraćanim katastrom. Katastar saobracajne signalizacije predstavlja uredjenu bazu podataka o saobraćajnoj signalizaciji i opremi koja je formirana na GIS programskoj platformi. GIS programsko rešenje katastra saobraćaje signalizacije i opreme  integrisano je sa programskim rešenjem evidencije saobraćajne signalizacije, a temelji se na jedinstvenoj bazi podataka u kojoj su uneti svi prostorni i alfanumerički podaci, tako da je svaka promena u saobraćajnoj signalizaciji trenutno vidljiva u GIS okruženju.

Evidencija saobraćajne signalizacije i opreme je realizovana prema Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) kao i prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Metodologija prikupljanja podataka

Izrada digitalnog katastra saobraćajne signalizacije podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • Snimanje katastarske posloge ulične mreže i mikro lokacija saobraćajne signalizacije i opreme
 • Prikupljanje podataka i foto dokumentacije o vertikalnoj signalizaciji
 • Prikupljanje podataka i foto dokumentacije o horizontalnoj signalizaciji
 • Prikupljanje podataka i foto dokumentacije o saobraćajnoj opremi
 • Obrada podataka i pretvaranje istih u digitalnu formu
 • Formiranje digitalne platforme katastra saobraćajne signalizacije u program Geomeda Professional

Tehnologija i metode izrade

 • KTP geodetska podloga snimljena GPS tehnologiom
 • Oracle, Geomedia i Microsoft programske platform
 • Programsko rešenje u poznatom MS Windows okruženju