Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Pešačka signalizacija
 

Signalizacija namenjena pešacima primenjuje se na mestima gde nema saobraćaja motornih vozila odnosno u zonama prestanka kretanja motornih vozila i započinjanja pešačkih kretanja. Mesta njene primene su vrlo različita i to obično pešačke zone, prilazi pešačkim zonama, mesta masovnog okupljanja, kao što su: terminali autobuskog, železničkog, rečnog i avio saobraćaja, sportski kompleksi, medicinski centri, bolnice i slično.

Pešačka signalizacija se najčešće grupiše kao:

 • signalizacija u pešačkim zonama, pešačkim i trgovačkim ulicama
 • signalizacija na saobraćajnim terminalima i sportskim objektima
 • signalizacija u ostalim objektima

Signalizacija namenjena pešacima u pešačkim zonama predstavlja deo eksterijera i sastavni deo urbane opreme. Njen sadržaj pokriva veliki broj zahteva za obaveštenjem korisnika o načinu kretanja, o sadržaju pojedinih delova pešačkih prostora, zatim o sadržajima i atrakcijama pojedinih objekata. Isto tako, pruža informacije o korišćenju javnog prevoza ili upućuje do pojedinih tačaka mreže gde se ostvaruje kontakt sa drugim vidovima transporta.

REALIZACIJA PROJEKTA

 • analiza područja i elemenata važnih za pešačku signalizaciju
 • izbor elemenata  koji će se predstaviti na pešačkoj signalizaciji
 • analiza trasa vođenja pešaka
 • predlog rešenja
 • izrada preliminarnog grafičkog i tekstualnog dela projekta
 • izrada radne verzije projekta i predaja naručiocu
 • prezentacija radne verzije projekta i dobijenje sugestija za eventualnu korekciju
 • usvajanje projekta od strane naručioca
 • izrada i predaja konačne verzije projekta

SADRŽAJ PROJEKTA

Opšti deo

 • Projektni zadatak
 • Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
 • Overena izjava odgovornog projektanta da je projekta urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • analiza područja
 • postojeća pešačka signalizacija
 • definisane rute vođenja do odredišta
 • predlog saobraćajno tehničkih mera
 • specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • situacioni plan postojećeg stanja
 • situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • grafički detalji
 • simulacija pojedinih predloženih rešenja
 • prilog, zaštita na radu
 • prilog, tehničke karakteristike predložene opreme