Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Turistička signalizacija
 

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

Definisanje turističke signalizacije

Turistička signalizacija predstavlja jedan od podsistema putokazne signalizacije. Pošto obuhvata široko polje primene u kome se prepliću mnogobrojni nesaobraćajni elementi, turistička signalizacija predstavlja temu u kojoj se prepliće veliki broj različitih interesa. Najčešće su to pitanja postavljanja znakova turističke signalizacije i sadržaj ovih znakova.

Za turističku signalizaciju se može jednostavno reći, prema definiciji putokazne signalizacije da se koristi za upućivanje korisnika do turističkih odredišta. Turističku signalizaciju čine znakovi obaveštenja kojima se učesnici u saobraćaju upućuju do turističkih objekata i turističkih znamenitosti. Ono što je karakteristično za turističku signalizaciju svakako predstavlja činjenica da ovi znakovi ne mogu da se koriste kao zamena za redovne znakove za vođenje saobraćaja, niti u reklamne svrhe pojedinih turističkih lokaliteta. Oni predstavljaju vrstu saobraćajnih znakova i zbog toga imaju jasno definisan sadržaj, oblik i boju, kao i način i mesto postavljanja.

Vrsta turističke signalizacije

Turističku signalizaciju namenjenu vozačimaza označavanje puta do turističkih odredišta čine:

 • turistički putokazi,
 • turističke putokazne table i,
 • turističke informacione table.

Znakove turističke signalizacije karakteriše posebna utvrđena boja osnove znaka i posebni simboli kojima se označavaju turistička odredišta. Boja osnove ovih znakova je braon i njene kalometrijske i fotometrijske karakteristike tačno su definisane. Ova boja se koristi za označavanje turističkih objekata višeg značaja, dok se za turističke objekte lokalnog značaja koristi bela boja osnove znaka.

Ovako koncipiran system turističke signalizacije u potpunosti je kompatibilan sa elementima putokazne signalizacije, tako da ne postoje nikakvi problemi da se ravnopravno primenjuju jedni uz druge.

REALIZACIJA PROJEKTA

 • analiza područja i lokaliteta
 • izbor lokaliteta koji će se predstaviti na turističkoj signalizaciji
 • analiza trasa vođenja saobraćaja
 • predlog rešenja
 • izrada preliminarnog grafičkog i tekstualnog dela projekta
 • izrada radne verzije projekta i predaja naručiocu
 • prezentacija radne verzije projekta i dobijenje sugestija za eventualnu korekciju
 • usvajanje projekta od strane naručioca
 • izrada i predaja konačne verzije projekta

SADRŽAJ PROJEKTA

Opšti deo

Projektni zadatak
Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
Overena izjava odgovornog projektanta da je projekta urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • analiza lokacije zone
 • postojeća turistička signalizacija
 • definisane rute vođenja do turističkih odredišta
 • predlog saobraćajno tehničkih mera
 • specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • situacioni plan postojećeg stanja
 • situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • grafički detalji
 • simulacija pojedinih predloženih rešenja
 • prilog, zaštita na radu
 • prilog, tehničke karakteristike predložene opreme