Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 26.02.2020
 
Putokazna signalizacija za vođenje saobraćaja
 

Osnovna funkcija putokazne signalizacije je da u svakom trenutku jasno i nedvosmisleno ukaže korisnicima saobraćajnog sistema kojim delom putne mreže treba da se kreću da bi došli do željene destinacije.

Cilj navedenog projekta je uspostavljanje kvalitetnog i funkcionalnog sistema putokazne signalizacije, koji će uticati na ponašanje vozača u smislu smanjenjanavigacionih grešaka, što će se odraziti na rasterećenje ulične mreže, naročito na uštrb tranzitnih putnika kojima tretirano područje nije krajnja destinacija.

Područje za koji se projektuje putokazna signalizacija, treba posmatrati u dva nivoa

 1. položaj područja u okviru šire putne mreže (makro nivo)
 2. bitna lokalna odredišta u području u odnosu na gradsku uličnu mrežu (mikro nivo)

Znakovima obaveštenja za vođenje saobraćaja učesnicima u saobraćaju se daju:

 1. prethodna obaveštenja o smeru kretanja;
 2. obaveštenja o prestrojavanju;
 3. obaveštenja o skretanju, i
 4. obaveštenja o potvrdi smera kretanja.

REALIZACIJA PROJEKTA

 • analiza postojeće saobraćajne mreže u analiziranoj zoni, makro analiza
 • analiza postojeće putokazne signalizacije u analiziranoj zoni
 • analiza trasa vođenja saobraćaja
 • predlog rešenja
 • izrada preliminarnog grafičkog i tekstualnog dela projekta
 • izrada radne verzije projekta i predaja naručiocu
 • prezentacija radne verzije projekta i dobijenje sugestija za eventualnu korekciju
 • usvajanje projekta od strane naručioca
 • izrada i predaja konačne verzije projekta

SADRŽAJ PROJEKTA:

Opšti deo

 • Projektni zadatak
 • Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
 • Overena izjava odgovornog projektanta da je projekta urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • analiza lokacije zone
 • postojeća putokazna sigtnalizacija
 • trase vođenja saobraćaja
 • specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • situacioni plan postojećeg stanja
 • situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • grafički detalji
 • simulacija pojedinih predloženih rešenja
 • prilog, zaštita na radu
 • prilog, tehničke karakteristike predložene opreme