Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Privremena saobraćajna signalizacija
 

IZVOD IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

VII OBELEŽAVANJE PREPREKA NA PUTU I MESTA NA KOME SE IZVODE RADOVI NA PUTU

Član 154.

Deo puta na kome su nastale prepreke, odnosno oštećenja, koje se ne mogu odmah ukloniti, odnosno otkloniti ili na kome se izvode radovi, mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom, a učesnici u saobraćaju obezbeđeni postavljanjem branika.

Za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije iz stava 1. ovog člana mora se izraditi saobraćajni projekat, osim u slučajevima izvođenja hitnih radova koji ne traju duže od 24 sata. Saglasnost na saobraćajni projekat daje ministarstvo, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Bliže propise o privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, načinu izvođenja radova na putu, izgledu, tehničkim karakteristikama, načinu postavljanja i upotrebe branika i drugih sredstava za obezbeđenje mesta na kome se izvode radovi donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Upravljač puta dužan je da obezbedi postavljanje privremene saobraćajne signalizacije na delu puta na kome su nastala oštećenja ili prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti i da obezbedi učesnike u saobraćaju.

Izvođač radova dužan je da pre početka radova postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju i obezbedi mesto na kome se izvode radovi i da istu održava u propisanom stanju tokom izvođenja radova, a nakon završetka radova da istu ukloni.


IZVOD IZ PRAVILNIKA O SAOBRAĆAJNOJ  SIGNALIZACIJI

Privremena saobraćajna signalizacija

Privremena saobraćajna signalizacija se koristi za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu. Privremenu saobraćajnu signalizaciju pored znakova obaveštenja za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu čine i saobraćajni znakovi i oprema. 

Opremu koja se koristi za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi čine:

 • Čeoni branik
 • Usmeravajući branik
 • Zapreke
 • Vertikalne zapreke
 • Zaprečne trake
 • Zaprečno uže
 • Saobraćajne kupe
 • Montažni ivičnjak
 • Razdvajajuća ograda
 • Delineatori – markeri
 • Rastegljive ograde i složive ograde
 • Signalna tabla za označavanje radova na putu

Za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu neophodno je izraditi projekat (elaborat) privremene saobraćajne signalizacije i opreme. Svaki projekat privremene saobraćajne signalizacije i opreme je izradjen u skladu sa zakonima i propisima.


SASTAVNI DELOVI PROJEKTA (ELABORATA)

Opšta dokumenta

 • Izvod o registraciji privremenog subjekta
 • Potvrda o izvršenoj registraciji
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Rešenje o imanovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta
 • Potvrda o ispunjenosti uslova za odgovornog projektanta
 • Izjava odgovornog projektanta
 • Tehnički izveštaj
 • Specifikacija, predmer i predračun saobraćajne signalizacije, opreme i radova
 • Grafički deo
 • Situacioni planovi
 • Detalji
 • Tehnički uslovi za izvodjenje saobraćajne signalizacije i opreme
 • Pravilnik o zaštiti na radu