Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 26.02.2020
 
Saobraćajno uređenje putnih prelaza
 

Ukupna građevinska dužina pruga na teritoriji "Železnica Srbije" iznosi 3.808,736 km, od čega je:

 • 3.533,191 km jednokolosečnih pruga, i
 • 275,545 km dvokolosečnih pruga,

što čini ukupno 4.084,281 km koloseka otvorene pruge.

Na području "Železnica Srbije" nalazi se ukupno 2.138 putnih prelaza, a način njihovog osiguranja je različit i može biti:

 • saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti;
 • svetlosnim saobraćajnim znakovima i saobraćajnim znakovima na putu;
 • polubranicima sa svetlosnim saobraćajnim znakovima i saobraćajnim znakovima na putu;
 • branicima i saobraćajnim znakovima na putu;
 • neposrednim regulisanjem saobraćaja na putnom prelazu i posebnim merama u određenim slučajevima;
 • ogradama ili drugim uređajima na putnim prelazima za pesake i bicikliste.

Na koji će način pojedini putni prelaz biti osiguran zavisi od preglednosti pruge i puta na mestu ukrštanja (trougao preglednosti), namene pruge, vrste puta, gustine saobraćaja, najveće dopuštene brzine, dužine putnog prelaza i slobodnog prostora iznad putnog prelaza. Pomenimo ovde samo da je propisano da se automatskim uređajem putnog prelaza moraju opremiti ona mesta ukrštavanja železničke pruge i puta kada sa ukrštavanje obavlja na mestu:

 • magistralne železničke pruge sa magistralnim, odnosno regionalnim putevima;
 • magistralne železničke pruge i puta na kojoj je najveća dozvoljena brziny veća od 120 km/h;
 • ostalih železnickih pruga sa putevima koji imaju u toku 24 sata veću gustinu od 5.000 vozila.

Prema statističkim podacima stručnih službi "Železnica Srbije", najveći broj vanrednih događaja nastao je zbog propusta, nepažnje, nepridržavanja saobraćajne signalizacije, ali i bahatog i neodgovornog ponašanja učesnika u drumskom saobraćaju.

Vozači drumskih vozila ili uopšte ne gledaju i ne osmatraju prugu prilikom prelaska preko nje, upuštaju se rizična i opasna kretanja mimoilazeći putoprelazne polubranike, ne poštuju u dovoljnoj meri svetlosnu signalizaciju, te prelaze preko pruge iako je uređaj za obezbeđenje saobraćaja već uključen. Neretko se događa da se putnički automobili zaglavljuju u kolosek ili slete s kolovoza u zonu pruge. Česti su i slučajevi bahatosti i samouverenosti vozača drumskih vozila koja se i pod uticajem alkohola upuštaju u rizične i opasne radnje.

Broj usmrćenih i povređenih lica na putnim prelazima
Godina Usmrćena lica Povređena lica
2006. 10 30
2007. 11 31
2008. 16 19
2009. 8 16
2010. 15 31
 

IZVOD IZ ZOKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Član 153.

Prelaz puta preko železničke pruge mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom.

Na prelazu puta sa savremenim kolovoznim zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) preko železničke pruge moraju se postaviti semafori kojima se najavljuje približavanje voza.

Na prelazu puta preko železničke pruge postavljaju se branici ili polubranici kojima se zabranjuje i sprečava prelazak vozila preko železničke pruge, kojima mogu biti pridodati uređaji za davanje zvučnih znakova koji upozoravaju na spuštanje branika, odnosno polubranika. Kada su na prelazu puta preko železničke pruge postavljeni branici ili polubranici, a uređaj za njihovu upotrebu nije ispravan ili se ne koristi, ti branici moraju biti uklonjeni ili na odgovarajući način prekriveni. Ukoliko se radi o delu puta koji nema savremeni kolovozni zastor na tom mestu mora se postaviti svetlosni saobraćajni znak koji najavljuje približavanje voza.

Bliže propise u pogledu vrste, izgleda, tehničkih karakteristika i načina postavljanja i mestima na kojima se moraju postaviti branici ili polubranici, uređaja za davanje svetlosnih, zvučnih znakova i načinu njihove upotrebe, donosi minister nadležan za poslove saobraćaja.