Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 07.04.2020
 
Saobraćajno tehničko uređenje kruga fabrike, poslovnih objekata i magacina
 

CILJ PROJEKTA

Uređenje saobraćajnih površina u krugu fabrike implementacijom saobraćajno tehničkih mera. Uređenje obuhvata sledeće elemente:

 • uređenje saobraćajnica u krugu fabrike
 • uređenje stacionarnog saobraćaja
 • uređenje pešačkih tokova
 • uređenje režima saobraćaja
 • uređenje požarnog puta
 • uređenje vođenja saobraćaja u krugu fabrike
 • uređenje magacinskih prostora
 • uređenje pristupnih puteva do fabrike

REALIZACIJA PROJEKTA

 • izvršiti prikupljanje podataka
 • snimiti postojeće stanje saobraćajne signalizacije 
 • snimiti postojeće stanje dinamičkog i stacionarnog saobraćaja
 • analizu opasnih mesta
 • obrada i analiza prikupljenih podataka
 • odabir mera koje treba sprovesti, odnosno rešenja koje treba implementirati, kako bi se nivo bezbednosti saobraćaja povećao
 • izrada preliminarnog grafičkog i tekstualnog dela projekta
 • izrada radne verzije projekta i predaja naručiocu
 • prezentacija radne verzije projekta i dobijenje sugestija za eventualnu korekciju
 • usvajanje projekta od strane naručioca
 • izrada i predaja konačne verzije projekta

SADRŽAJ PROJEKTA:

Opšti deo

 • Projektni zadatak
 • Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
 • Overena izjava odgovornog projektanta da je projekat urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • analiza lokacije fabrike
 • analiza i ocena postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture
 • analiza i ocena postojećeg stanja saobraćajne signalizacije
 • analiza i ocena postojećeg stanja dinamičkog i statičkog saobraćaja
 • predlog saobraćajno tehničkih mera
 • specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • grafički detalji
 • opšti uslovi
 • prilog, zaštita na radu
 • prilog, tehničke karakteristike predložene opreme


SAOBRAĆAJNO TEHNIČKO UREĐENJE MAGACINA

Obeležavanje i označavanje saobraćajno-manipulativnih površina u skladišnom sistemu predstavlja jednu od zaštitnih mera.

Radni prolazi, manevarske površine i saobraćajnice u skladištu moraju biti slobodni od različitih prepreka ili otpadaka, održavani u dobrom stanju bez oštećenja ili prolivenih tečnosti, koji bi ugrozili bezbednost, adekvatno dimenzionisani, na način da se omogući bezbedno kretanje, ali pored svega ovoga moraju takođe biti i vidno obeleženi, kako bi se omogućila bolja uoĉljivost. Na nepreglednim mestima ukrštanja unutrašnjih saobraćajnica veliku pomoć može pružiti postavljanje konveksnih ogledala. Znaci upozorenja, postavljeni na kritičnim i nepreglednim mestima mogu, takođe u značajnoj meri povećati bezbednost.

Masovna primena pretovarnih sredstava i opreme u skladištu, koji se kreću po saobraćajnim površinama u skladištu, posebno viljuškara, uslovila je veliki broj nezgoda sa različitim posledicama. Prema iskustvima osnovni pravci povećanja bezbednosti rada ovih sredstava sastoje se u pravilnoj obuci i inoviranju znanja rukovaoca viljuškara kao i u stalnoj kontroli realizacije procesa. Sa druge strane, značajno poboljšanje može se postići primenom adekvatne horizontalne i vertikalne signalizacije.


IZVOD IZ PRAVILNIKA O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 6

Put za evakuaciju iz skladišta prema bezbednom prostoru mora da bude: neprekidan, ravan sa što manje krivina, uvek slobodan i nezakrcen. Smer prema izlazu za evakuaciju oznacava se na podu, strelicama žute boje. Put za evakuaciju mora biti najmanje širine 0,8 m i ogranicen svetlozelenim trakama širine 10 cm.