Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 26.02.2020
 
Saobraćajno tehničko uređenje zone škole
 

CILJ PROJEKTA

Na osnovu člana 58. Zakona o javnim putevima koji reguliše radove na postavci, zameni, dopuni i obnovi saobraćajne signalizacije i opreme kao i članova 157.  i 163. Zakona o bezbednosti saobraćaja izvršiti izradu tehničke dokumentacije (Projekta ili Elaborata) za povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja u zoni osnovne škole.

REALIZACIJA PROJEKTA

 • Izvršiti prikupljanje podataka od predstavnika lokalne uprave, direktora škole, nastavnika i članova saveta roditelja o stanju bezbednosti dece i nezgodama
 • Iizvršiti anketiranje roditelja i nastavnika
 • Snimiti postojeće stanje saobraćajne signalizacije 
 • Snimiti postojeće stanje dinamičkog i stacionarnog saobraćaja
 • Snimiti elemente tehničko-eksploatacionih karakteristika ulica i opreme unutar definisane zone škole
 • Analizu opasnih mesta i pojava
 • Obrada i analiza prikupljenih podataka
 • Odabir mera koje treba sprovesti, odnosno rešenja koje treba implementirati, kako bi se nivo bezbednosti saobraćaja povećao
 • Iizrada preliminarnog grafičkog i tekstualnog dela projekta
 • Izrada radne verzije projekta i predaja naručiocu
 • Prezentacija radne verzije projekta i dobijenje sugestija za eventualnu korekciju
 • Usvajanje projekta od strane naručioca
 • Izrada i predaja konačne verzije projekta

SADRŽAJ PROJEKTA

Opšti deo

 • Projektni zadatak
 • Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
 • Overena izjava odgovornog projektanta da je projekta urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • Analiza lokacije osnovne škole
 • Analiza i ocena postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture
 • Analiza i ocena postojećeg stanja saobraćajne signalizacije
 • Analiza i ocena postojećeg stanja dinamičkog i statičkog saobraćaja
 • Predlog saobraćajno tehničkih mera
 • Specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • Situacioni plan postojećeg stanja
 • Situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • Grafički detalji
 • Simulacija pojedinih predloženih rešenja
 • Prilog, zaštita na radu
 • Prilog, tehničke karakteristike predložene opreme

IZVOD IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

IX. TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

Član 157

Tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a na opštinskim putevima i ulicama u naseljima organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Na delu puta gde dolaze u dodir državni i opštinski putevi, odnosno ulice u naselju, organ jedinice lokalne samouprave je dužan da, prilikom tehničkog regulisanja saobraćaja iz svoje nadležnosti, odluku uskladi sa načinom tehničkog regulisanja saobraćaja na državnom putu.

Član 158

Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumevaju se sve mere i akcije kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito: usmeravanje i vođenje saobraćaja, upravljanje brzinama u funkciji gustine saobraćajnog toka, ograničenje brzine u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova, određivanje jednosmernih puteva i ulica, utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, lokacija autobuskih stajališta, dozvoljena osovinska opterećenja, radi zaštite životne sredine i slično.

Saobraćajno-tehničkim merama u naselju uređuje se režim saobraćaja u redovnim uslovima i u toku radova na putu, a naročito: usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona „30”, zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i slično.

Za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja mora se izraditi saobraćajni projekat i na putu postaviti saobraćajna signalizacija prema projektu. Nadležni organ iz člana 157. stav 1. ovog zakona daje saglasnost da je projekat izrađen u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja.

Važećim Zakonom o bezbednosti saobraćaja posebnim članom definisan je način označavanja kao i ograničenja kojih se vozači moraju pridržavati prilikom kretanja kroz zonu, kao i dužnosi upravljača puta da na propisan način označi zonu škole kao i da primenjuje i posebna sredstva za zaštitu, unapređenje bezbednosti, dece:

5. Zona škole

Član 163

Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, i kao takva obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju je ograničena do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 sat, osim ako saobraćajnom znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

U zoni škole nadležni organ za saobraćaj naložiće upravljaču puta primenu posebnih tehničkih sredstava za zaštitu bezbednosti dece.

Upravljač puta dužan je da primeni posebna tehnička sredstva.

Bliže propise vezane za utvrđivanje zone škole donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog ministra prosvete.

7. Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja

Član 165

Tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja učesnicima u saobraćaju se fizički ograničava brzina kretanja vozila, odnosno dodatno se upozoravaju da brzina kojom se kreću nije bezbedna.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja su fizičke prepreke, vibracione i šušteće trake.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja moraju biti obeležena propisanom saobraćajnom signalizacijom.

Fizičke prepreke za usporavanje saobraćaja dozvoljeno je postavljati samo na opštinskim putevima u naselju. Izuzetno, fizičke prepreke za usporavanje saobraćaja mogu se postavljati na državnim putevima u zonama škola, vrtića i drugih objekata pored kojih je radi bezbednosti svih učesnika u saobraćaju dodatno ograničena dozvoljena brzina u naselju.

Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja postavljaju se prema projektu na koji saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, odnosno organ lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi bliže propise o vrsti, izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu i posebnih tehničkih sredstava za zaštitu bezbednosti dece.


IZVOD IZ PRAVILNIKA O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI

Stupanjem na snagu ovog Zakona usvojen je i novi Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji kojim je definisana je nova saobraćajna signalizacija kojom se označava zona škole. To su znakovi:

III-82 - "zona škole" koji označava mesto od kojeg počinje zona škole,

III-82.1 - "završetak zone škole"  koji označava završetak zone škole,

III-68 - "deca na putu" koji označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste

Znak kojim se ozačavaju tehnička sredstva za usporenje saobraćaja je:

III-79 - "prepreka za usporavanje saobraćaja"  označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja;