Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Bezbedni putevi ka školama
 

CILJ STUDIJE

Uvođenje bezbednih puteva do škole je nastalo u EU, primenjuje se u SAD, Australiji i zemljama Evrope, tako da je postalo internacionalni pokret koji teži kreiranju bezbednih i održivih vidova kretanja za decu.

Predpostavlja se da 20% jutarnjeg saobraćaja nastaje jer roditelji voze svoju decu u školu. Sve manje školske dece pešači ili vozi bicikl do škole. Usled toga deca su manje aktivna, nezavisna i zdrava.

Poboljšanje uslova za kretanje dece od kuće do škole i obratno, postići će se analizom i utvrđivanjem optimalnih trasa, što će uz opremanje trasa odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, učiniti grad prigodnim za pešačenje dece do škole.

Definisanje putanja za bezbedne puteve do škole će se vršiti u skladu sa propisima, potrebama i sugestijama prikupljenim od dece, roditelja i predstavnika škole. 

Cilj ove studije je da se izvrši analiza optimalnih trasa, proces utvrđivanja trasa i načina obeležavanja bezbednih puteva do škole, te osmišljavanje sadržaja za prigodne školske radionice gde će deca ovladavati bezbednim i održivim načinima kretanja.

PREDMET STUDIJE

Predlog procesa utvrđivanja trasa i načina obeležavanja bezbednih puteva do škole, te osmišljavanje mera za proces obrazovanja ponašanja dece i roditelja u saobraćaju

SADRŽAJ STUDIJE

 • Predlog kriterijuma za proces utvrđivanja bezbednih puteva do škole.
 • Predlog načina obeležavanja bezbednih puteva do škole odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, kao i saobraćajnom opremom.
 • Realizacija celokupnog procesa uvođenja bezbednih puteva do škole na dve konkretne škole (izbor škola se vrši u saradnji sa investitorom).
 • Organizovanje ankete dece, roditelja i školskog osoblja o načinu kretanja, trasi dolaska u školu i bezbednosti dece u saobraćaju( najmanje 50 anketiranih po školi ).
 • Definisanje sadržaja anketa.
 • Prikupljanje predloge dece, roditelja i školskog osoblja o trasama bezbednih puteva do škole kao i načinu njihove opremljenosti.
 • Utvrđivanje vidova putovanja dece, roditelja i školskog osoblja u školu (pešice, javnim prevozom, automobilom i dr.) i zašto se koristi taj vid putovanja.
 • Izrada saobraćajnih projekata obeležavanja i opremanja bezbednih puteva do škole. 
 • Definisati način evaluacije projekata bezbednih puteva do škole. Obuhvatiti aspekt bezbednosti i načina kretanja.
 • Definisanje sadržaja za organizovanje prigodnih školskih radionica (časova na ovu temu).

POSTUPAK PRI REALIZACIJI STUDIJE

 • Identifikacija najugroženijih osnovnih škola
 • Istraživanja o načinu, putevima kretanja i bezbednosti dece u
 • odabranim osnovnim školama
 • Analiza ulične mreže
 • Anketa dece
 • Prikaz saobr. nezgoda
 • Anketa roditelja
 • Identifikacija opasnih mesta i ponašanja dece u saobraćaju
 • Terenska istraživanja
 • Anketa nastavnika
 • Definisanje mogućih dečijih staza i osnovnih mera njihovog uređenja
 • Dodatna terenska istraživanja
 • Evaluacija BPŠ
 • Promocija BPŠ
 • Uređenje bezbednih puteva do škole

REALIZACIJA PROJEKTA

 • Izvršiti prikupljanje podataka od predstavnika lokalne uprave, direktora škole, nastavnika i članova saveta roditelja o stanju bezbednosti dece i nezgodama
 • Izvršiti anketiranje roditelja i nastavnika i učenika
 • Snimiti postojeće stanje saobraćajne signalizacije 
 • Snimiti postojeće stanje dinamičkog i stacionarnog saobraćaja
 • Izvršiti kategorizaciju puteva prema opterećenosti pešačkim tokovima
 • Snimiti elemente tehničko-eksploatacionih karakteristika ulica i opreme u široj zoni škole
 • Analizu opasnih mesta i pojava
 • Obrada i analiza prikupljenih podataka
 • Utvrđivanje trasa bezbednih puteva
 • Odabir mera koje treba sprovesti, odnosno rešenja koje treba implementirati
 • Izrada preliminarnog grafičkog i tekstualnog dela projekta
 • Izrada radne verzije projekta i predaja naručiocu
 • Prezentacija radne verzije projekta i dobijenje sugestija za eventualnu korekciju
 • Usvajanje projekta od strane naručioca
 • Izrada i predaja konačne verzije projekta

SADRŽAJ PROJEKTA

Opšti deo

 • Projektni zadatak
 • Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
 • Overena izjava odgovornog projektanta da je projekta urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • Analiza lokacije osnovne škole
 • Analiza i ocena postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture
 • Analiza i ocena postojećeg stanja saobraćajne signalizacije
 • Analiza i ocena postojećeg stanja dinamičkog i statičkog saobraćaja
 • Predstavljanje rezultata anketa
 • Kategorizacija puteva o opterećenosti pešačkim tokovima
 • Predlog trasa za bezbedne puteve do škole
 • Specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • Situacioni plan postojećeg stanja
 • Situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • Grafički detalji
 • Simulacija pojedinih predloženih rešenja
 • Prilog, zaštita na radu
 • Prilog, tehničke karakteristike predložene opreme