Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Saobraćajni poligon za edukacija dece
 

Savremeni saobraćaj pred čoveka, a posebno decu, postavlja kompleksne zahteve. Nedovoljna zrelost dece i njihovo nedovoljno životno i saobraćajno iskustvo, nasuprot složenosti učešća u saobraćaju i izloženosti rizicima i izazovima dovode do toga da su deca jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. S obzirom da je saobraćaj jedno od najznačajnijih i najsloženijih iskustava u životu svakog deteta, deca veoma često stradaju, odnosno nose teške traume učešća u saobraćaju.

U cilju smanjivanja ovih negativnih posledica učešća dece u saobraćaju, neophodno je da se uspostavi stabilan zaštitni sistem. Posebno je značajno da se stručno projektuju i neprekidno preduzimaju mere na nivou lokalne zajednice. Ove mere moraju biti tako koncipirane da, u kratkom vremenskom periodu, adekvatno reaguju na one negativnosti u saobraćaju koje su u tom trenutku najopasnije i koje dovode do povećanog stradanja dece.

Svetska iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, a naročito u sferi bezbednosti dece u saobraćaju, ukazuju na dva pravca delovanja, i to:

 • prilagođavanje dece saobraćajnom okruženju (EDUKACIJA dece za bezbedno učešću saobraćaju) i
 • prilagođavanje saobraćajnog okruženja deci (primena SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH MERA u zonama objekata velike atrakcije, odnosno u zonama sa visokom frekvencijom dece).

U velikom broju gradova i opština u Srbiji ostvareni su dobri rezultati na polju zaštite dece putem saobraćajno-tehničkih i građevinskih mera. Međutim, sa malo izuzetaka, nije bilo sistemskog pristupa u unapređenju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece.

Neprekidan i dobro osmišljen rad na unapređenju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece treba da dovodi do usvajanja ZNANJA, formiranja pozitivnih STAVOVA, uvežbavanja veština (umeća) i, konačno, do bezbednog PONAŠANJA dece u saobraćaju.

Unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece predstavlja i jedan od najznačajnijih strateških mera u okviru nacionalnih strategija bezbednosti saobraćaja i važan segment zakona o bezbednosti saobraćaja. Zato se saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju posvećuje dužna pažnja u svim razvijenim zemljama.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS) je u 2. poglavlju (Osnovna načela bezbednosti saobraćaja na putevima) veoma ambiciozno predvideo sistematično uvođenje novog koncepta saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja. Naime, član 6, ZoBS-a definiše odgovornosti za sprovođenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja između različitih subjekata. Posebno su istaknuti predškolske ustanove i osnovne škole čiji nastavni planovi i programi moraju sadržati poglavlja koja se odnose na bezbednost dece i učenika u saobraćaju.

Unapređenjem saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, deci bi se omogućio osnov za bezbrižno detinjstvo i bezbedno odrastanje.

CILJ PROJEKTA

Cilj izrade projekta ,,Saobraćajni poligon,, je da deca na ovaj način nauče osnovna pravila o učestvovanju u saobraćaju. Koncept poligona treba da je takav da predstavlja svojevrsnu simulaciju realnih saobraćajnih situacija, odnosno, da sadrži sve bitne modalitete saobraćajnica i signalizacije koji se češće sreću prilikom kretanja u javnom saobraćaju: dvosmerne i jednosmerne ulice, krstaste i kružne raskrsnice, pešačke prelaze, znakove, ,,stop,,  ,,obavezan smer,, ,,zabrana saobraćaja za bicikle,, ,,zavrsetak staze za bicikle,, semafore I slicno.

Polazni elementi za projektovanje

Poligon koristite deca uzrasta od 6 do 14 godina. Deca se poligonom kreću koriscenjem bicikala I pesice, pa u skladu sa tim njegovi geometrijski elementi moraju biti prilagodjeni ovim ucesnicima I vidovima saobracaja

Elementi Projekta

 1. Predloziti prostornu organizaciju poligona, odnosno dati predlog saobracajnog resenja organizacije saobracaja na poligonu.
 2. Na situacionim planovima uneti sematski prikaz znaka, identifikacioni broj znaka (prema Pravilniku o saobracajnim znakovima na putevima) I poziciju znaka. Vaznije pozicije idejnih resenja dispozicije I konstrukcije znakova I opreme dati u detaljima. Neophodno je definisati mere znakova, polozaj znaka u poprecnom profile materijal za izradu znakova, osobine refletkujuce folije, nacin postavljanja jednog ili vise znakova na nosac.
 3. Na situacionom planu uneti sematski prikaz linije, vrstu, boju, sirinu, ritam I poziciju linija I ostalih oznaka na kolovozu (horizontalne signalizacije).  Vaznija idejna resenja oznaka na kolovozu dati u detaljima u pogodnoj razmeri.
 4. Predvideti svetlosnu signalizaciju sa detektorskom pesackom najavom.
 5. Predvideti svu dodatnu opremu za funkcionisanje poligona. Posebnu paznju posvetiti saobracajno-tehnickoj opremi predvidjenoj za ostvarivanje visokih standard u domenu aktivne bezbednosti, narocito neomotorizovanih korisnika buduce saobracajnice. Predvideti sve potrebne elemente oprema u skladu sa savremenim tehnoloskim resenjima.
 6. Predmer I predracun treda da sadrze mere, kolicine I cene po jedinici mere za sve elemente po pozicijama I to posebno za:

a.    Gradjevinski radovi,
b.    Vertikalna signalizacija,
c.    Horizontalna signalizacija,
d.    Svetlosna signalizacija I
e.    Dodatna oprema.

REALIZACIJA PROJEKTA

Koncept poligona mora biti takav da predstavlja svojevrsnu simulaciju realnih saobraćajnih situacija, odnosno, da sadrži sve bitne modalitete saobraćajnica i signalizacije koji se češće sreću prilikom kretanja u javnom saobraćaju: dvosmerne i jednosmerne ulice i kružni tok, pešačke prelaze, znakove „stop“, „obavezan smer“, „zabrana saobraćaja za bicikle“, „završetak staze za bicikle“ i slično.

SADRŽAJ PROJEKTA

Opšti deo

 • Projektni zadatak
 • Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta
 • Licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije (licenca broj 370)
 • Overena izjava odgovornog projektanta da je projekta urađen u skladu sa važećim standardima, Pravilnicima, Zakonima i podzakonskim aktima koja se odnose na projekte saobraćajne signalizacije

Tehnički deo

 • Analiza pogodnosti lokacije
 • Analiza lokacije za izgradnju poligona (infrastruktura)
 • Predlog saobraćajno tehničkih mera
 • Specifikacija, predmer i predračun opreme i radova
 • Situacioni plan postojećeg stanja
 • Situacioni plan stanja sa predloženim merama
 • Grafički detalji
 • Simulacija pojedinih predloženih rešenja
 • Prilog, zaštita na radu
 • Prilog, tehničke karakteristike predložene opreme