Model5 d.o.o.
Bačvanska 21/1
11000, Beograd
Datum: 18.01.2021
 
Tehnička regulacija saobraćaja
 

IZVOD IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

IX. TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

Član 157

Tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a na opštinskim putevima i ulicama u naseljima organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.

Na delu puta gde dolaze u dodir državni i opštinski putevi, odnosno ulice u naselju, organ jedinice lokalne samouprave je dužan da, prilikom tehničkog regulisanja saobraćaja iz svoje nadležnosti, odluku uskladi sa načinom tehničkog regulisanja saobraćaja na državnom putu.

Član 158

Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumevaju se sve mere i akcije kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito: usmeravanje i vođenje saobraćaja, upravljanje brzinama u funkciji gustine saobraćajnog toka, ograničenje brzine u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova, određivanje jednosmernih puteva i ulica, utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, lokacija autobuskih stajališta, dozvoljena osovinska opterećenja, radi zaštite životne sredine i slično.

Saobraćajno-tehničkim merama u naselju uređuje se režim saobraćaja u redovnim uslovima i u toku radova na putu, a naročito: usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja, utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika, način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika, ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona „30”, zona škole, zona zaštite životne sredine, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i slično.

Za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja mora se izraditi saobraćajni projekat i na putu postaviti saobraćajna signalizacija prema projektu. Nadležni organ iz člana 157. stav 1. ovog zakona daje saglasnost da je projekat izrađen u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja.


IZVOD IZ PRAVILNIKA O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI

Član 8

Saobraćajna signalizacija i ostala oprema mora biti izvedena prema važećim srpskim standardima (SRPS). U slučaju da za saobraćajnu signalizaciju ne postoji odgovarajući srpski standard, do njegovog usvajanja, primenjivaće se evropski standardi (EN).

Član 9

Saobraćajni projekat na osnovu kojeg se postavlja saobraćajna signalizacija na putu mora da sadrži:

 1. opšta dokumenta u skladu sa propisima;
 2. projektni zadatak overen od investitora;
 3. tehnički izveštaj koji sadrži: opis problema, ograničenja, opis predloženog rešenja, saobraćajno-tehničke proračune i očekivane efekte;
 4. predmer i predračun radova i opreme;
 5. grafički deo projekta;
 6. detalje elemenata saobraćajne opreme;
 7. tehničke uslove za realizaciju (ugradnja i postavljanje opreme), i
 8. prilog o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine.

PROCES IZRADE PROJEKTA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA

 1. Formiranje informacione osnove

      a. Identifikacija i definisanje osnovne putne i ulične mreže

a1. Funkcionalne karakteristike putne i ulične mreže

a2. Tehničke karakteristike putne i ulične mreže

a3. Identifikacija zona u kojima je ugrožena bezbednost pešaka i biciklista

b. Saobraćajna signalizacija na putnoj i uličnoj mreži

b1. Postojeći način vođenja teretnog saobraćaja na uličnoj mreži

b2. Postojeći način vođenja tranzitnog i unutargradskog saobraćaja na uličnoj mreži

c. Karakteristike saobraćajnog toka na putnoj i uličnoj mreži

c1. Utvrđivanje strukture i intenziteta saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži

 1. Analiza uslova odvijanja saobraćaja

a. Analiza kapaciteta na najvažnijim raskrsnicama na putnoj i uličnoj mreži

 1. Plan horizontalne i vertikalne signalizacije

a. Horizontalna signalizacija

b. Vertikalna signalizacija

 1. Plan vođenja saobraćaja na uličnoj mreži

a. vođenje teretnog saobraćaja

b.vođenje tranzitnog saobraćaja

c. vođenje unutargradskog saobraćaja i do turističkih odredišta

 1. Predlozi rešenja za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja

a. Izmena režima saobraćaja na pojedinim delovima ulične mreže

b. Rekonstrukcija pojedinih delova ulične mreže

c. Izmena signalnih planova na pojedinim semaforizovanim raskrsnicama ulične mreže

 1. Plan biciklističkog i pešačkog saobraćaja

a. Plan biciklističkog saobraćaja

b. Plan pešačkog saobraćaja

       7.   Zaključci