Osnovna svojstva epoksidnih boja

Epoksidna farba je dvokomponentni završni premaz na bazi epoksidne smole, kvalitetnih pigmenata, punila, aditiva i rastvarača.

Epoksidna farba se upotrebljava za zaštitu i dekoraciju mineralnih betonskih podova u enterijeru. Epoksidna boja je pogodna za laka i normalna do srednje teška mehanička opterećenja u:

– proizvodnim halama
– prostorima prehrambene industrije
– skladištima
– mehaničarskim radionicama
– hladnjačama

Epoksidni premazi se odlikuju postojanošću na dejstvo razblaženih baza i soli, goriva, maziva i alifatskih ugljovodonika. Imaju izuzetne mehaničke osobine. Za površine sa specijalnim zahtevima kontaktirati tehničku službu PITURE.

Osobine proizvoda

– Jednostavna primena
– Dobra pokrivna moć
– Izuzetne mehaničke karakteristike
– Vodootpornost
– Postojanost na temperaturama od -10 do + 80°C, a na kratkotrajna opterećenja u intervalu od -25 do +150°C
– Dobra hemijska otpornost: na dejstvo soli i nisko koncentrovane baze
– Izrađuje se po RAL karti

Tehnički podaci

Izgled: Pigmentirana smeša
Nijansa: Po RAL ton karti ili prema zahtevu kupca
Sjaj: Sjajan ili prema zahtevu kupca

Gustina (smeša A+B)/ 20 ºC:
1,20±0,05g/cm³ SRPS EN ISO 2811-1

Sadržaj neisparljivih materija:
minimum 70±2% (m/m) SRPS EN ISO 3251

Sušenje (na 20ºC i 50% relativne vlažnosti vazduha):
Suv na prašinu: 2-3h
Suv na dodir: 12-16h
Potpuno suv: 24h, a potpunu fizičko-hemijsku otpornost postiže posle 7 dana

Brzina sušenja zavisi od temperature podloge i okoline, debljine sloja i relativne vlažnosti vazduha.

Teorijska potrošnja smeše A+B:
Za debljinu suvog sloja od 50-60 mikrona potrošnja je
5-6m²/kg.

Čišćenje alata:
Neposredno posle upotrebe očistiti Razređivačem za epoksal. Očvrsli materijal ukloniti mehaničkim putem.

Rok upotrebe i skladištenje:
24 meseca (komp.A) i 12 meseci (komp.B) od datuma proizvodnje, za pravilno uskladišten proizvod u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži, na suvom mestu, pri temperaturama do +30ºC.

Upostvo za pripremu podloge i nanošenje epoksidnih boja:

Da bi očvrsli premaz epoksidne farbe posedovao optimalne osobine mora biti primenjen na betonskim podlogama koje zadovoljavaju sledeće parametre:

– temperatura podloge: 15-25ºC
– čvrstoća betonske podloge: min 25MPa
– vlažnost betonske podloge: max 4%
– podloga mora biti hidroizolovana
– betonska podloga mora biti sazrela najmanje 28 dana, ne sme biti gletovana ili posuta cementom
– marka betona mora biti minimum 30MB
– relativna vlažnost vazduha: 50%

Podloga mora biti čista, suva, čvrsta, bez prašine, nevezujućih delova, masnoća i ostalih nečistoća. Površinu očistiti od mehaničkih nečistoća metlom, industrijskim usisivačem ili komprimovanim vazduhom. Ukoliko je površina oštećena (kruni se, ima korozije, zaprljana je naftom ili uljem) mora da se obavi predbrušenje. Svi slojevi stare boje moraju biti uklonjeni.

USLOVI PRIMENE
Temperatura podloge: +13ºC min / +30ºC max
Temperatura okoline: +10ºC min / + 35ºC max
Vlažnost vazduha: 65% max

Napomena: maksimalna dozvoljena razlika između temperature podloge i vazduha je 5ºC.

Alat za mešanje
Koristiti mešalicu sa propelerom sa maksimalno 300 obr/min.

PRIPREMA SMESE:
Pre upotrebe ponaosob dobro promešati A i B komponentu, do potpune homogenizacije. Preporučeno vreme mešanja svake komponente je 2-3minuta.

Odnos mešanja: 4:1 (težinski odnos komponenti A:B). Kompletan sadržaj komponente B (očvršćivač) postepeno dodavati u komponentu A, uz konstantno mešanje pomoću mešalice sa propelerom. Potpuna homogenizacija postiže se za 2-3 minuta.

Vreme upotrebljivosti sastavljene smeše (pot life):
4-6h na 20˚C

UGRADNJA:
Pre ugradnje proveriti vlagu podloge, relativnu vlažnost vazduha i tačku kondenzacije i ako su svi uslovi ispunjeni može se početi sa ugradnjom.

Brušenje i impregnacija podloge: Obavezno izbrusiti celokupnu površinu pomoću rotacione brusilice i usisati. Nakon toga po potrebi beton kitovati BETOKSAL kitom. Pripremljenu smešu nanositi valjkom u 2 premaza na pripremljenu površinu. Prvi sloj pre nanošenja razrediti Razređivačem za epoksal 5-10%, a drugi sloj do 5% maksimalno.

Efekt premaz može se dobiti posipanjem dekorativnim listićima (čipsom) preko sveže nanetog premaza BETOKSAL EPP. Nakon 24h, listiće zaštititi jednim slojem BETOKSAL EPP laka.

Sušenje (na 20ºC i 50% relativne vlažnosti vazduha):
Međufazni interval sušenja: minimum 16h/ 20ºC
Suv na prašinu: 2-3h
Suv na dodir: 12-16h
Potpuno suv: 24h, a potpunu fizičko-hemijsku otpornost premaz postiže posle 7 dana.

Brzina sušenja zavisi od temperature podloge i okoline, debljine sloja i relativne vlažnosti vazduha.

Napomene o primeni:
Za optimalnu primenu ne dozvoliti da se proizvod izlaže direktnoj sunčevoj svetlosti. Materijal ne ugrađivati na temperaturama nižim od +10˚C. Pravilna priprema podloge i primena obezbeđuju dug vek trajanja proizvoda.