Osnovna svojstva poliuretanskih boja

Poliuretanska farba je dvokomponentni završni premaz na bazi poliuretanske smole, kvalitetnih pigmenata, punila, aditiva i rastvarača. Poliuretanske farbe se koriste za zaštitu i dekoraciju mineralnih betonskih podova u enterijeru. Pogodne su za laka i normalna do srednje teška mehanička opterećenja u:

– Proizvodnim halama
– Prostorima prehrambene industrije
– Skladištima
– Mehaničarskim radionicama
– Hladnjačama

Poliuretanski premaz se odlikuje postojanošću na dejstvo razblaženih kiselina i soli. Ima izuzetne estetske i mehaničke osobine.

Osobine proizvoda

– Jednostavna primena
– Izuzetna fleksibilnost
– Odlične mehaničke karakteristike
– Dobra pokrivna moć
– Vodootpornost
– Postojanost na temperaturama od -20 do + 120°C,
– Kratkotrajna opterećenja u intervalu od -30 do +180°C
– Dobra hemijska otpornost na dejstvo soli i nisko
– koncentrovane kiseline
– Izrađuje se po RAL karti

Tehnički podaci

Izgled: Pigmentirana smeša
Nijansa: Po RAL ton karti ili prema zahtevu kupca
Sjaj: Sjajan ili prema zahtevu kupca

Gustina (smeša A+B) / 20ºC:
1,20 ± 0,05g/cm³ SRPS EN ISO 2811-1

Sadržaj neisparljivih materija:
minimum 56 ± 2% (m/m) SRPS EN ISO 3251

Sušenje (na 20ºC i 50% relativne vlažnosti vazduha):
– Suv na prašinu: 40min
– Suv na dodir: 5h
– Potpuno suv: 24h, a potpunu fizičko-hemijsku otpornost postiže posle 7 dana
– Brzina sušenja zavisi od temperature podloge i okoline, debljine sloja i relativne vlažnosti vazduha.

Upostvo za pripremu podloge i nanošenje poliuretenskih boja:

Da bi očvrsli premaz poliuretana posedovao optimalne osobine mora biti primenjen na betonskim podlogama koje zadovoljavaju sledeće parametre:

– temperatura podloge: 15-25ºC
– čvrstoća betonske podloge: min 25MPa
– vlažnost betonske podloge: max 4%
– podloga mora biti hidroizolovana
– betonska podloga mora biti sazrela najmanje 28 dana, ne sme biti gletovana ili posuta cementom
– marka betona mora biti minimum 30MB
– podloga mora biti impregnirana
– relativna vlažnost vazduha: 50%

Podloga mora biti čista, suva, čvrsta, bez prašine, nevezujućih delova, masnoća i ostalih nečistoća. Površinu očistiti od mehaničkih nečistoća metlom, industrijskim usisivačem ili komprimovanim vazduhom. Ukoliko je površina oštećena (kruni se, ima korozije, zaprljana je naftom ili uljem) mora da se obavi predbrušenje. Svi slojevi stare boje moraju biti uklonjeni.

USLOVI PRIMENE
Temperatura podloge: +13ºC min / +30ºC max
Temperatura okoline: +10ºC min / + 35ºC max
Vlažnost vazduha: 75%

Napomena: maksimalna dozvoljena razlika između temperature podloge i vazduha je 5ºC.

Alat za mešanje
Koristiti mešalicu sa propelerom sa maksimalno 300 obr/min.

PRIPREMA SMESE:
Pre upotrebe ponaosob dobro promešati A i B komponentu, do potpune homogenizacije. Preporučeno vreme mešanja svake komponente je 2-3minuta.

Odnos mešanja: 4:1 (težinski odnos komponenti A:B).
Kompletan sadržaj komponente B (očvršćivač) postepeno dodavati u komponentu A, uz konstantno mešanje pomoću mešalice sa propelerom. Potpuna homogenizacija postiže se za 2-3 minuta. Po potrebi smešu razrediti Razređivačem za TOP PUR do 5%.

Vreme upotrebljivosti sastavljene smeše (pot life):
4-6h na 20˚C

UGRADNJA:
Pre ugradnje proveriti vlagu podloge, relativnu vlažnost vazduha i tačku kondenzacije i ako su svi uslovi ispunjeni može se početi sa ugradnjom.

Brušenje i impregnacija podloge: Obavezno izbrusiti celokupnu površinu pomoću rotacione brusilice i usisati. Nakon toga naneti BETOKSAL impregnaciju i po potrebi kitovati BETOKSAL kitom.

Pripremljenu smešu BETOKSAL PUR nanositi valjkom u 2 premaza na površinu.

Efekt premaz može se dobiti posipanjem dekorativnim listićima (čipsom) preko sveže nanetog premaza BETOKSAL PUR. Nakon 24h, listiće zaštititi jednim slojem BETOKSAL PUR laka.

Sušenje (na 20ºC i 50% relativne vlažnosti vazduha):
Međufazni interval sušenja: minimum 16/ 20ºC
Suv na prašinu: 40min
Suv na dodir: 5h
Potpuno suv: 24h, a potpunu fizičko-hemijsku otpornost samoliv pod postiže posle 7 dana.
Brzina sušenja zavisi od temperature podloge i okoline, debljine sloja i relativne vlažnosti vazduha.

Napomene o primeni:
Za optimalnu primenu ne dozvoliti da se proizvod izlaže direktnoj sunčevoj svetlosti. Materijal ne ugrađivati na temperaturama nižim od +10˚C. Pravilna priprema podloge i primena obezbeđuju dug vek trajanja proizvoda.