Izrada turističke signalizacije

Turistička signalizacija predstavlja jedan od podsistema putokazne signalizacije. Pošto obuhvata široko polje primene u kome se prepliću mnogobrojni nesaobraćajni elementi, turistička signalizacija predstavlja temu u kojoj se prepliće veliki broj različitih interesa. Najčešće su to pitanja postavljanja znakova turističke signalizacije i sadržaj ovih znakova.

Za turističku signalizaciju se može jednostavno reći, prema definiciji putokazne signalizacije da se koristi za upućivanje korisnika do turističkih odredišta. Turističku signalizaciju čine znakovi obaveštenja kojima se učesnici u saobraćaju upućuju do turističkih objekata i turističkih znamenitosti. Ono što je karakteristično za turističku signalizaciju svakako predstavlja činjenica da ovi znakovi ne mogu da se koriste kao zamena za redovne znakove za vođenje saobraćaja, niti u reklamne svrhe pojedinih turističkih lokaliteta. Oni predstavljaju vrstu saobraćajnih znakova i zbog toga imaju jasno definisan sadržaj, oblik i boju, kao i način i mesto postavljanja.

Vrsta turističke signalizacije

– Turistički informacione table
– Turističkei strelasti putokazi
– Turističke table za označavanje turističkog odredišta,
– Turističke table za izraz dobrodošlice
– Putokaz za javne objekte

Znakove turističke signalizacije karakteriše posebna utvrđena boja osnove znaka i posebni simboli kojima se označavaju turistička odredišta. Boja osnove ovih znakova je braon i njene kalometrijske i fotometrijske karakteristike tačno su definisane. Ova boja se koristi za označavanje turističkih objekata višeg značaja, dok se za turističke objekte lokalnog značaja koristi bela boja osnove znaka.

Ovako koncipiran sistem turističke signalizacije u potpunosti je kompatibilan sa elementima putokazne signalizacije, tako da ne postoje nikakvi problemi da se ravnopravno primenjuju jedni uz druge.