Izrada planske dokumentacije iz oblasti saobraćaja

Izrada planske dokumentacije obuhvata delove planskih dokumenata koji se odnose na podsistem drumskog saobraćaja. U toku postupka izrade, sa ciljem kasnijeg usvajanja planskog dokumenta, prikupljaju se podaci o postojećem stanju drumske infrastrukture, daje se ocena stanja, definišu se potencijali i ograničenja, daje se predlog osnovnih i posebnih ciljeva, kao i predlog osnovnih pravila korišćenja, uredjenja, zaštite i razvoja planskog područja.

U toku izrade delova prostornih planova vezanih za drumsku infrastrukturu definiše se prostorni razvoj saobraćaja i drumskog infrastrukturnog sistema, uz sagledavanje eventualnih konflikata i mogućnosti rešavanja konflikata u prostoru na principima održivog razvoja.

Izrada urbanističkih planova saobraćajnica

Izrada delova urbanističkih planova vezanih za drumski saobraćaj i izrada urbanističkih planova saobraćajnica vezana je uglavnom za naseljeno, odnosno građevinsko područje. U njima se definišu koridori i kapaciteti saobraćajnica, urbanistički i drugi uslovi za uredjenje i izgradnju mreže saobraćajnica, kao i uslovi za njihovo priključivanje.

Planska dokumentacija u svom sastavu mora da sadrži pravila uredjenja i gradjenja, kao i grafički prikaz. U svemu mora da bude usklađena sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji.

– Izrada prostornih planova
– Izrada urbanističkih planova